Nes Svømmehall, Årnes

Processing Norge fikk i oppdrag av Backe Romerike AS og prosjektere og bygge renseanlegget for et helt nytt prosjekt som skulle bygges i Årnes kommune. Arbeidet med gravingen startet ca september 2015.

Ansvarlig prosjekterende: Thomas Lislegaard
Ansvarlig Prosjektleder: Lars-Roar Larsen
Ansvarlig CAD konstruktør: David Rahm

Anlegget består av fire bassenger fordelt på to renseanlegg, med ca 170 m3/ sirkulasjon på hvert anlegg.

Barne og aktivitetsbasseng som har 33 graders vann med klatrevegg og boblebenk.

Et opplæringsbasseng egnet for bevegelseshemmede på 12,5 x 9,1 meter samt et 25 x 15,5 metersbasseng med 28 graders vann. I det store bassenget er det sklie fra ca 6,5 meter samt et stupetårn med høyde på 5, 3 og 1 meter.

Anlegget for rensing av badevannet er konstruert til å kunne oppfylle kravene på badevann i henhold til basseng forskriftene.

Renseprosessen innebefatter:

Flockning – Filtrering – UV stråling – Klorering

Anlegget utstyres med enkeltlags trykksandfilter i henhold til DIN 19643 og DIN 19605.

Trykk- og suging utføres i plastrør av PVC.

Filterspylingen utføres etter innstilt tidskanal eller hvis differenstrykket blir for høyt. Man kan også spyle filteret manuelt via operatørpanelet.

Som hjelpeparameter for hygieniske grenseverdi benyttes:

  • fritt klor
  • totalt klor
  • pH-verdi
  • redoxpotensial

Fritt klor og pH-verdien styrer automatisk tilsetningen av kjemikalier samt måles og registreres kontinuerlig i DUC. Redoxpotensialet er et mål på vannets oksidasjons-kapasitet (hvor raskt forurensningen nedbrytes) som måles og registreres i DUC. Verdien for klor, pH og redoxpotensial presenteres i apparatskapets panel. Alle drifts- og feilmeldinger vises også i kontrollpanelet.

Anlegget styres via Ecodrift når målte helseparameter ligger innenfor de forhåndsdefinerte verdiene, det vil si at vannrensingen har god kapasitet til å ta bort skadelige forurensninger og bakterier. Ved Ecodrift reduseres både sirkulasjonsmengden til bassengene samt kjemikalietilsetningen, noe som innebærer både økonomisk- og miljømessig sparing.

 

Sirkulasjonsmengde

Badeantall

Temperatur

System A

Hovedbasseng

170 m³/h

85 pers/h

28°C

System B

Lekebasseng

Barnebasseng

Opplæringsbasseng

40 m³/h

24 m³/h

106 m³/h

20 pers/h

12 pers/h

45 pers/h

33°C

33°C

33°C

Totalt

170 m³/h

Mekanisk rensing

Den mekaniske rensingen av bassengvannet i systemet skjer over ettlagsfilter i GAP. Filteret fylles med kvartssand i to tilpassede fraksjoner.

Vannet til spylingen tas ut av utjevningstanken. Tilbake spyling av filter utføres trykkløst med vann. Slamvannet gjenvinnes opp til 70 % (vann, varme og kjemikalier) gjennom ultrafiltreringsteknikk og resterende ledes til avløp.

Vertikal gjennomstrømning med innløpskobling i bunn gjelder for alle basseng.

Uttaket av råvann skjer 100 % over overløpsrennen og derifra ledes råvannet direkte til utjevningstanken.

Ultrafilter

Spylevannsgjenvinningen skjer i filter med ultrafiltermembran som filtrerer bort partikler på ca. 0, 05μm. Forfilter beskytter membranen fra grove partikler. Modulen har helautomatisk tilbakespyling, både for forfilter og membranfilter. Filterspylingen skjer med ultrafiltrert vann i kombinasjon med kjemisk rengjøring. Kjemisk rengjøring er automatisk og gjøres etter behov.

Desinfeksjon

Etter oppvarmingen av bassengvannet tilsettes desinfeksjonsmiddelet. Som desinfeksjonsmiddel benyttes kalsiumhypokloritt Ca(CIO)2.
Kloreringsanleggene har en kapasitet på 2g CI2/m³h for normaltempererte innendørsbasseng og 3g Cl2/m³h for høytempererte basseng.
Klorinnholdet i de ulike anleggene måles kontinuerlig via bassengets målevannsuttak og klortilsetningen styres automatisk.

Oppvarming av bassengvannet

Det enkelte system er utstyrt med varmevekseler for oppvarming. Temperaturreguleringen skjer via DUC og styreventilen på varmtvannssiden av varmevekseleren. Oppvarmingen av bassengvannet skjer med platevarmevekseler med plater i syrefast stål. Tilkoblingen gjøres i bypass med separat sirkulasjonspumpe. Trykkfallet over VVX beregnes til ca. 30 kPA for primær hhv. ca. 30 kPa sekundærside.

Attraksjoner

Vannsklie er tilkoblet hovedbasseng, der vannet til sklien tas fra utjevningstanken. Attraksjonspumpen til sklien er utstyrt med frekvensomformer for optimal energibruk.
Vi har også fått en lokal leverandør til og lage en sittebenk med luftsøyle under, som fungerer som en bobblebenk.

Styringsskap

Til badevannsrensing plasseres et felles styringsskap i teknikkrommet. Styringsskapet er DUC-utstyrt og betjenes av et panel.
Vanntemperatur og påfylling i utjevningstanker styres av DUC. Klor og pH reguleres av uavhengige reguleringssentraler med den faktiske verdi koblet til DUC. Verdien og feilmeldingen presenteres i panelet.